Κυλινδρικό κεκλιμένο ηλιακό ωρολόγιο

Χαραγμένες σε μια ημικυλινδρική κοίλη επιφάνεια (με κλίση προς τον πόλο του ουρανού) 11 ωριαίες γραμμές (σε διαστήματα 15º) όριζαν τις 12 ημερήσιες ώρες ενώ τρεις καμπύλες όριζαν την πορεία του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο (η κατώτερη), τις ισημερίες (η μεσαία) και το χειμερινό ηλιοστάσιο (η ανώτερη).

 


 

Category
Σταθερά Ηλιακά ωρολόγια