Το φορητό δακτυλιοειδές ηλιακό ωρολόγιο (3ος αι. Π.Χ.)
Το «προς τα ιστορούμενα» φορητό ωρολόγιο του Παρμενίωνος

Τρεις αρθρωτοί δακτύλιοι ήσαν αναρτημένοι σε κατακόρυφη θέση, με τον εξωτερικό δακτύλιο προσανατολισμένο στον άξονα ανατολής- δύσης. Ο μεσαίος δακτύλιος αποτελείτο από δύο ημιδακτυλίους που έφεραν δύο ζεύγη χαράξεων των 7 χαραγών, που όριζαν τους μήνες (ζώδια) για 4 διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη-πόλεις. Ο εσωτερικός δακτύλιος έφερε μια οπτομετρική οπή και στην άντυγά του υπήρχαν χαράξεις που τη διαιρούσαν σε 12 ίσα τμήματα, τα οποία όριζαν τις 12 ώρες.

Κατά τη λειτουργία του ρολογιού ο ημιδακτύλιος με τα δεδομένα της περιοχής που χρησιμοποιούνταν, στρεφόταν κατά 900 μοίρες και ο εσωτερικός δακτύλιος τοποθετείτο στον μήνα που διανυόταν, οπότε μια φωτεινή κηλίδα έδειχνε την ώρα πάνω στην άντυγά του.

Το ρολόι μπορούσε, επίσης, να χρησιμοποιηθεί κατά τη μεσημβρία των ισημεριών για την εύρεση του γεωγραφικού πλάτους ενός τόπου, του αζιμουθίου και του ύψους αστέρων. Τμήματά του βρέθηκαν στο Οκτάγωνο των Φιλίππων.

 


 

ΠΗΓΗ: Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής

Category
Φορητά ηλιακά ωρολόγια